ADOLF ØIENS FOND

Kontakt info

Daglig leder Siri Merethe Rønning

c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim

Tlf: 982 47 975
Fax: 94 77 58 71

E-post: firmapost@adolf.no

Henvendelser vedrørende tildeling og forvaltning av leiligheter i Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal rettes til:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no

Våre 5 fond

Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Adolf F. Øien og hans kone Karen døde begge i 1918, og etterlot gjennom sitt testament store deler av sin arv til opprettelse av 5 stiftelser. Stiftelsene skal ivareta formål innen høyere økonomisk utdannelse, næringsutvikling og tiltak til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål – alt innenfor Trondheim by. Stiftelsene har felles forvaltning og daglig leder, og har pr i dag en samlet forvaltningskapital på ca MNOK 375.

Last ned Testamentet her

Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond

Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond har til formål å arbeide for fremme av næringsutvikling i Trondheim og omegn. Fondet kan i denne forbindelse stille egenkapital og/eller fremmedkapital til rådighet. Stiftelsen kan støtte enkeltprosjekt, fond samt nettverksarenaer. Stiftelsen kan årlig dele ut etablererstipend til nystartet virksomhet, som bidrag til videreutvikling av forretningsideer.

Søknadsskjema og vedtekter

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond har et flerdelt formål. Stiftelsen skal ihht testamentet og stiftelsens vedtekter yte donasjoner til:

  • Studenthybler for studenter ved Handelshøyskolen i Trondheim 
  • Ekstrakostnader ved forskningsopphold til vitenskapelige ansatte og stipendiater ved Handelshøyskolen i Trondheim 
  • Donasjoner til opprettelse og drift av allmennyttige, kulturelle og religiøse institusjoner i eller ved Trondheim.

I de seneste årene er det førstnevnte formålet dekket av offentlige ordninger samt andre donasjonsgivere. Stiftelsens donasjoner har etter dette gått primært til sistnevnte gruppe.

Søknadsskjema og vedtekter med retningslinjer

Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond

Avkastningen av fondet kan etter søknad nyttes til å fremme høyere økonomisk/administrativ utdannelse i Trondheim.

Søknadsskjema og vedtekter

Trondhjems Stipendiefond

Trondhjems Stipendiefond er en sammenslutning av til sammen 9 stiftelser og legater, hvorav de tre største er Trondhjems Stipendiefond, Rolf I. Halseths Legat og Trondheim Børsfond. Stiftelsen har i dag et flerdelt formål, herunder:

  • Tildele reisestipender til videregående studier i bedriftsøkonomiske fag, fortrinnsvis i utlandet (71,1 % av fondets kapital) 
  • Stipendier til kulturelle formål, herunder reisestipender, debutkonserter, livsopphold og videre utvikling av kulturelle institusjoner (18 % av fondets kapital) 
  • Stipendier til videregående utdannelse i butikkfag/varehandel (10,9 % av fondets kapital)

I de seneste årene er det ikke innkommet søknader til videregående utdannelse i butikkfag/varehandel, og midlene har vært omfordelt til videregående studier i bedriftsøkonomiske fag ihht vedtektenes bestemmelser.

Søknadsskjema og vedtekter

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem har som sitt primære formål å realisere oppføringen av et aldershjem og kapell på eiendommen Midtsand Gård i Malvik kommune. Det opprinnelige formålet har så langt ikke latt seg realisere pga offentligrettslig regulering av eiendommen samt endrede rammebetingelser/samfunnsutvikling. Stiftelsen har derfor engasjert seg i etablering og drift av boliger for eldre i Trondheim og Malvik kommune, for å søke å ivareta stiftelsens formål på best mulige måte. Stiftelsen er eier av en portefølje med til sammen 50 utleieleiligheter. Målgruppen for utleie er beboere i aldersgruppen 60+. I Frode Rinnans vei 14-16 eier stiftelsen 32 leiligheter. I Bromstad Park eier stiftelsen 18 leiligheter.

Midtsand Gård i Malvik kommune er en landbrukseiendom på ca 1700 mål, og består av innmark, utmark samt utviklingsområder. Det er inngått tidsbestemt avtale med forpakter for innmarksområder og gårdsbygninger frem til 2018. Det er inngått løpende avtaler om drift av skogsarealene. Jaktrettigheter på eiendommen forvaltes av det lokale grunneierlaget. Det er inngått avtale om bruksrett til en hytte på eiendommen med en lokal velforening.

Søknadsskjema og vedtekter